หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตรธุรกิจการศึกษา

ปริญญาMBAและEMBAเป็นหลักสูตรระดับบัญฑิตศึกษา ที่จัดสอนโดยโรงเรียนธุรกิจหรือโดยคณะธุรกิจในมหาวิทยาลัย หลักสูตรด้านธุรกิจ มีจัดสอนที่โรงเรียนทั่วโลก และหลักสูตรมีความหลากหลายแตกต่างกัน การได้รับวุฒิ MBA หรือ EMBA ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ เช่นเดียวกับให้ทักษะการวิเคราะห์, การเชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นต่อการรับผิดชอบด้านการจัดการและภาวะความเป็นผู้นำ

มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกมีจัดสอน MBAs และ EMBAs หลักสูตรออนไลน์, หลักสูตรนอกเวลา เช่นเดียวกับที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องปกติสำหรับนักศึกษาที่จะมีความถนัดเฉพาะด้านในสาขาวิชาธุรกิจ เช่นธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, ผู้ประกอบการ, การบริหารจัดการโครงการ ฯลฯ

ความหลากหลายของหลักสูตรธุรกิจที่แตกต่างกันอาจทำให้คุณท้อ - อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณ! เริ่มต้นการค้นหา โดยลองดูปริญญาด้านธุรกิจที่นิยมมากที่สุด ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

MBA และ EMBA มาใหม่

Budapest Metropolitan University

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)

กรกฎาคม 16, 2018
ความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุดและทักษะที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของธุรกิจรวมอยู่ในหลักสูตร MBA ของเรา นอกเหนือจากหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญ (นโยบายเศรษฐกิจวิธีการวิจัยวิธีการเชิงคุณภาพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจกฎหมายธุรกิจ ฯลฯ ) เราได้รวมทักษะที่จำเป็นอื่น ๆ ไว้ด้วย (การเงินธุรกิจสมัยใหม่การวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ ) และได้รวมไว้ด้วย มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู้นำ หลังจากทำความเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจแล้วนั… [+]กเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่หลากหลายจากตัวอย่างการปฏิบัติกรณีศึกษาและโครงการต่างๆ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนสามารถควบคุมทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมั่นใจได้ นอกเหนือจากอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอกชั้นแนวหน้าแล้วยังได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติเช่น Konrad Wetzker จากประเทศเยอรมัน Dragan Ili? จากประเทศเซอร์เบียและ Stanley Allen Ward จากประเทศสหรัฐอเมริกา [-]

KIMEP University

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กรกฎาคม 16, 2018
หลักสูตร MBA ของ KIMEP University ได้สร้างผู้นำทางธุรกิจในเอเชียกลางมาเป็นระยะเวลา 25 ปี วิทยาลัยธุรกิจบางจาก (Bang College of Business) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (BCB) มีคณาจารย์ระดับนานาชาติที่ดีที่สุดการเชื่อมต่อองค์กรและชื่อเสียงระดับนานาชาติของโรงเรียนธุรกิจใด ๆ ใน CIS ตลอดจนการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ BCB ยังคงเป็นโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้เพื่อเป… [+]ิดตัวอาชีพที่ประสบความสำเร็จและพลวัตในฐานะผู้จัดการนักธุรกิจหรือนักธุรกิจ [-]

Ukrainian-American Concordia University

MBA ออนไลน์

กรกฎาคม 16, 2018
Ukrainian-American Concordia University (ConcordiaUA) มีความภาคภูมิใจที่จะเสนอหลักสูตร MBA ในห้องเรียนออนไลน์และในการรวมกันของทั้งสองสิ่งนี้ให้:

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ธุรกิจศึกษาคืออะไร?

ธุรกิจการศึกษาเป็นคำศัพท์เฉพาะสาขาวิชาการซึ่งผสานวิชาการบัญชี, การตลาด, องค์กรการศึกษา, และการเงิน อาจหมายถึงการศึกษาสาขาวิชาการในด้านธุรกิจที่กว้างขึ้น ซึ่งได้แบ่งออกเป็นสาขาวิชาย่อยเช่น การค้าระหว่างประเทศ, เทคโนโลยีธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, แรงงานสัมพันธ์, ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์, กฎหมายธุรกิจ, ผู้ประกอบการ, การบัญชี, การบริหารธุรกิจ และการเงิน

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาปริญญาด้านธุรกิจคืออะไร?
ปริญญาด้านธุรกิจในระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความหลากหลายในสายอาชีพ ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรปริญญาด้านธุรกิจ จะส่งผลดีต่อการทำงานทั้งในองค์กรมหาชนหรือองค์กรเอกชน, ธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่, องค์กรของรัฐบาลหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และอีกมากมาย ปริญญาตรีธุรกิจศึกษาให้ความรู้ในหลักวิชาการที่สำคัญ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการศึกษา MBA, EMBA, หรือ PhD ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เราศึกษาอะไรในปริญญาด้านธุรกิจ?
มีหลายปริญญาที่เปิดสอนอยู่ในหลักสูตรธุรกิจศึกษา ได้แก่:

  • ปริญญาตรี,
  • ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA),
  • ปริญญาโทบริหารด้านการบริหารธุรกิจ (EMBA),
  • ปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ (DBA),
  • ปริญญาเอกด้านธุรกิจ และอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรปริญญา, หัวข้อศึกษาและโรงเรียนธุรกิจหรือมหาวิทยาลัย, หลักสูตรวิชาการศึกษาจะแตกต่างกันไป ปริญญาตรีมีมักที่จะเริ่มต้นด้วยการเรียนพื้นฐานหลักสูตร ที่มุ่งให้เห็นภาพรวมของวิชาหลักภายในหลักสูตรปริญญาด้านธุรกิจ จากนั้น หลักสูตรปริญญาตรีด้านธุรกิจศึกษาจะเพิ่มความเฉพาะเจาะจง มีความซับซ้อนและยากขึ้น หลักสูตร MBA และ EMBA จะมุ่งศึกษาในวงกว้าง หรือนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะทางในหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ, มุ่งเน้นด้านการธนาคาร, การบริหารจัดการสุขภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กฏหมาย, โลจิสติกส์, การขาย, เศรษฐศาสตร์, ผู้ประกอบการ หรือสาขาอื่นๆ

การพัฒนาทางอาชีพด้านใดที่คุณสามารถคาดหวังที่จะได้รับจากปริญญาด้านธุรกิจ?
ปริญญาด้านธุรกิจนั้นให้โอกาสเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ ไม่เพียงแค่สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีได้เริ่มต้นในสายอาชีพ แต่บุคคลทำงานที่ต้องการจะเปลี่ยนอาชีพหรือย้ายไปตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในองค์กรก็เช่นกัน เมื่อได้พิจารณาสำหรับตำแหน่งผู้นำในธุรกิจ การศึกษา MBA จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ หรืออย่างน้อยก็เป็นการได้ผลประโยชน์ที่มั่นคง ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาด้านธุรกิจ จะได้รับมุมมองที่แปลกใหม่และกว้างขึ้น ซึ่งสามารถช่วยในการจัดการกับความท้าทายได้

มีค่าใช้จ่ายเท่าไรเพื่อเข้าศึกษาปริญญาด้านธุรกิจ?
ค่าใช้จ่ายของปริญญาด้านธุรกิจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนธุรกิจ, ประเภทของปริญญา, ระยะเวลาของหลักสูตรและประเทศที่ตั้งของสถาบันการศึกษานั้นๆ การช่วยเหลือทางการเงินหรือกองทุนกู้ยืม อาจมีให้สำหรับนักศึกษาธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญาตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ดีที่สุดคือติดต่อกับโรงเรียนธุรกิจที่สนใจ สอบถามเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน, ค่าธรรมเนียมและโอกาสในการช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ

การเข้าศึกษาปริญญาด้านธุรกิจ ต้องการอะไรบ้าง?
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าศึกษาปริญญาด้านธุรกิจนั้นต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือหลังจบการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาหลักสูตรปริญญาด้านธุรกิจ ส่วนใหญ่ผู้ต้องสมัครต้องส่งคะแนนการทดสอบจากการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา เช่น GMAT หรือ GRE ดังนั้นควรอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่สนใจ สำหรับข้อมูลความต้องการพิเศษอื่นๆ

ทำไมจึงต้องศึกษาหลักสูตรปริญญาด้านธุรกิจทางออนไลน์?
การศึกษาธุรกิจทางออนไลน์ ให้นักศึกษามีความยืดหยุ่นในการจัดการกับตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักศึกษา โรงเรียนธุรกิจได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง e-learning มาใช้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างจริงจังและประสบการณ์ในการสื่อสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรออนไลน์ จะได้รับข้อเสนอแนะโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน สามารถพัฒนาทักษะการเขียนในการสื่อสารและมีส่วนร่วมในการประชุมผ่านเว็บกับที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมชั้นเรียน การศึกษาออนไลน์มีเปิดสอนแก่นักศึกษาโดยโรงเรียนธุรกิจและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนที่เหมาะสมที่สุดกับตารางเวลาของคุณ

สามารถเข้ารับการศึกษาปริญญาด้านธุรกิจได้ที่ไหนบ้าง?
มีโรงเรียนธุรกิจและมหาวิทยาลัยที่นิยมอยู่ทั่วโลก ได้เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรปริญญาด้านธุรกิจศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก ลองหาหลักสูตรปริญญาด้านธุรกิจในนิวยอร์ก, ดูไบ, ลอนดอน, ซิดนีย์, โตรอนโต, เซี่ยงไฮ้, เจนีวา, บังกาลอร์และอื่น ๆ ค้นหาปริญญาด้านธุรกิจที่เหมาะสมกับคุณที่สุดวันนี้และติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรง!