บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EMBA)

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

Al Yamamah University ( YU ) Executive MBA สาขาการจัดการระหว่างประเทศ

หลักสูตร

Foundation Semester

 • BUS 505 หลักการจัดการ
 • BUS 506 หลักการทางการตลาด
 • BUS 507 หลักการบัญชี
 • BUS 508 หลักการการเงิน
 • BUS 509 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น - Micro / Macro
 • BUS 510 สถิติเบื้องต้น

ปีที่ 1 - ภาคการศึกษาแรก

 • การบัญชีการเงิน ACC 505
 • จริยธรรมการจัดการ MGT 530
 • MGT 510 การจัดการการดำเนินงาน
 • STT 505 สถิติการจัดการ
 • MGT 545 IT for Managers

ปีที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2

 • FIN 505 การจัดการทางการเงิน
 • MGT 525 พฤติกรรมองค์กร
 • MGT 515 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • MGT 505 การจัดการเชิงกลยุทธ์ I
 • MGT 520 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีที่ 2 - ภาคการศึกษาแรก

 • MGT 506 ยุทธศาสตร์การจัดการ II
 • MGT 535 ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ECO 505 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • MGT 540 การจัดการระหว่างประเทศ
 • MKT 505 การตลาดระหว่างประเทศ

ปีที่ 2 - ภาคการศึกษาที่ 2

 • ความเข้มข้น / เลือกวิชาเลือก
 • ความเข้มข้น / เลือกวิชาเลือก
 • ความเข้มข้น / เลือกวิชาเลือก
 • ความเข้มข้น / เลือกวิชาเลือก
 • แผนธุรกิจ MGT 590 / วิทยานิพนธ์

ความเข้มข้น / วิชาเลือก

การต้อนรับขับสู้

 • HTM 550 Hospitality
 • HTM 551 การตลาดเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว
 • HTM 552 การบัญชีบริหารเพื่อการโรงแรม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 • HRM 550 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 • การชดเชย HRM 551
 • HRM 552 สัญญา

ผู้ประกอบการ

 • ENT 550 Venture บริษัท
 • ENT 551 การคลังผู้ประกอบการ
 • ENT 552 แผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่

การบริหารจัดการด้านสุขภาพ

 • HCM 550 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 • HCM 551 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของสุขภาพ
 • HCM 552 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

ประกันภัย

 • IRM 550 บทนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
 • IRM 551 ทรัพย์สิน
 • IRM 552 ประเด็นเรื่องตลาดทุนในการประกันภัยทรัพย์สินและหนี้สิน

การจัดการการเงินระหว่างประเทศ

 • FIN 550 การเงินระหว่างประเทศ
 • FIN 551 การคลังด้านพฤติกรรม (Behavioral Finance)
 • FIN 552 การเงินระหว่างประเทศขององค์กร

การจัดการการตลาด

MKT 550 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ MKT 551 การวิจัยและวิเคราะห์การตลาด MKT 552 พฤติกรรมของผู้ซื้อ: การทำความเข้าใจลูกค้า

การจัดการระบบสารสนเทศ

 • การพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศ INT 550
 • INT 551 การเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • INT 552 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจและ E-Business

การบริหารรัฐกิจ

 • งบประมาณสาธารณะ PAM 550
 • PAM 551 การบริหารงานภาครัฐ
 • PAM 552 การคลังสาธารณะ

การบริหารโครงการ

 • PMT 550 กลยุทธ์การบริหารโครงการ
 • PMT 551 การจัดการทีมงานโครงการ
 • PMT 552 การจัดการโครงการที่ซับซ้อน

E-Business และเทคโนโลยี

 • EBT 550 E-Business
 • EBT 551 E-Business Marketing
 • EBT 552 การออกแบบการพัฒนา
อัปเดตล่าสุดเมื่อ มี.ค. 2020

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Al Yamamah University (YU) was established in May 2001 as a single college by the Al-Khudair family. This marked their second major contribution to education in Saudi Arabia, having pioneered the esta ... อ่านเพิ่มเติม

Al Yamamah University (YU) was established in May 2001 as a single college by the Al-Khudair family. This marked their second major contribution to education in Saudi Arabia, having pioneered the establishment of the first private schools in Riyadh in 1957. Authorized as an institution of higher learning by the Ministry of Higher Education, Al Yamamah College opened its doors to male students in September 2004 and to female students in September 2006. In 2008, the Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, may Allah protect him, issued a royal decree approving the elevation of Al Yamamah College to university status, the culmination of eight years of planning and hard work to establish a distinctive, modern Saudi educational institution that provides both undergraduate and postgraduate education. Since its inception, the University has established itself at the forefront of the competition among private higher education institutions in the Kingdom using English as a medium for instruction. อ่านบทย่อ

ถามคำถาม

อื่น ๆ