อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาโทสาขาการบริหารและการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

El Máster Universitario en Direcciónวิชาชีพ / อาชีวศึกษาบริหารธุรกิจ (MBA) ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจสถาบันการศึกษา ICADE, centro especial dependient de la Facultad de Ciencias Econualicas y Empresariales, especializado en el pregrado de empresarial วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2560-2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

Admisión

Requisitos de admisión:

 • Licenciados o Graduados universitarios con titulación oficial y con al menos tres años de profesional que ocupen puestos de trabajo connivel เด็ดขาดสื่อ / alta.
 • นักการทูตมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ

Competencias

คุณสมบัติทั่วไปของ COMPETENCIAS

 • CGI1 - Capacidad de adaptación al entorno เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการทำงาน
 • CGI2 - Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la formulación de juicios completios ข้อมูลทั้งหมดที่ขาดไม่ได้
 • CGI3 - Capacidad reflexiva y de análisiscrítico.
 • CGI4 - บทสรุปข้อตกลงและเงื่อนไขข้อสรุป y razones últimas a públicos especializados y no especializados.
 • CGI5 - Capacidad para resolver problemas และ tomar decisiones en entornos nuevos o poco conocidos dentro เดอ contextos multidisciplinares.
 • CGP1 - Capacidad de liderazgo y dirección de equipos.
 • CGP2 - Compromiso สามารถตอบสนองความต้องการได้
 • CGP3 - ความขัดแย้งทางสังคม
 • CGP4 - Gestión orientada a la excelencia
 • CGS1 - Iniciativa emprendedora
 • CGS2 - Capacidad de generar y gestionar el cambio.
 • CGS3 - Capacidad de aprendizaje autodirigido o autónomo.
 • CGS4 - Capacidad para la mejora continua e innovación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 • CE1 - Capacidad de aplicar en la toma de decisiones empresariales nivel directivo ลอสแองเจลิส conceptos financieros pertinentes, con independencia เดอลา compleunidad de estos últimos.
 • CE2 - Capacidad para interpretar los estados financieros de la empresa y para integrar ผลสอบตรงกับความต้องการของผู้อื่น
 • CE3 - Capacidad para วิเคราะห์ and profiles and the rent to rent in a standard of the European Commission of CE3 - ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
 • CE4 - Capacidad de diseñar e implantar la política financiera de la empresa, en en en escenarioso nuevos o complejos. ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
 • CE5 - Capacidad de comprarado lasale principale operaciones financieras globales en mercados ทุนในต่างประเทศ
 • CE6 - Capacidad de reformular el sistema de costes de la empresa para ajustarlo a nuevos contextos socioeconómicos. ความคิดเห็นที่
 • CE7 - บทคัดย่องานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกรากฟันเทียมขึ้นโดยใช้แนวทาง nivel directivo
 • CE8 - Capacidad para seleccionar las herramientas de apoyo más eficientes สำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ y controlar la decisiónestratégica previamente adoptada
 • CE9 - Capacidad para tomar decisiones estratégicas que permitación de una ventaja.
 • CE10 - Capacidad para gestionar los cambios estratégicos en el dame de la empresa, en en españo en españolidadespañol de la empresa en español de la empresa en español en español de la empresa en español de la empresa en español de la empresa en español de la empresa,
 • CE11 - Análisis de la internacionalización de los negocios para actuar en una economía sin fronteras. CE11 - การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
 • CE12 - Capacidad de liderar y gestionar equipos, sabiendo integrar políticas y estrategias corporativas con una orientación humanista, incluso en entornos adversos. ความคิดเห็นที่
 • CE13 - Habilidad para comunicar directrices จากฟอร์ม a los equipos que dirige
 • CE14 - Capacidad de motivación e integración de equipos.
 • CE15 - Capacidad para definir y, en su caso, innova tanto la politica general de recursos humanos de la empresa como la planificación de los distintos aspectos que a aqua comprende
 • CE16 - บริษัท ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและโรงงาน
 • CE17 - Capacidad para afrontar la negociación de un convenio colectivo a nivel de empresa.
 • CE18 - Capacidad de apliación de la ley เดอ igualdad en el ámbito de la empresa
 • CE19 - Capacidad para diseñar e implantar un plan การตลาดเชิงรุกเพื่อวางแผนการตลาดและการค้าระหว่างประเทศและการสร้างเครือข่ายทั่วโลกและการแข่งขัน
 • CE20 - Capacidad para elaborar e implementar un plan รวมเดอ publicidad y comunicación.
 • CE21 - กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับการค้าประเวณี
 • CE22 - โครงการความร่วมมือด้านการตลาดเชิงพาณิชย์
 • CE23 - Capacidad de crear la estructura องค์กรและบริการทางการค้า y / o ventas.
 • CE24 - Capacidad para interpretar el entorno económico de la empresa y para integrar ผลสอบตรงกับความเป็นจริง
 • CE25 - Capacidad de detectar e interpretar los cambios en el entorno económico para elegire descartar escenarios de actuación en la empresa. CE25 - การรับรองความถูกต้อง
 • CE26 - Capacidad para integrar en la decisión directiva consideraciones relativas a la Ética Empresarial
 • CE27 - Capacidad para decidir la implantación de un concreto modelo de dirección empresarial en enciencio su sigción des de los de paridad de la Responsabilidad de la Empresa y la Ciudadanía Empresarial. ความเป็นส่วนตัว
 • CE28 - Capacidad para decidir la forma societaria más oportuna para de desarrollo de un proyecto empresarial y para diseñar los cambios estatutarios precisos para de la habitaciones de la empresa a nuevas situaciones.
 • CE29 - Capacidad para acomodar las decisiones empresariales al marco de actuación establecido por el ordenamiento jurídicoโดยเฉพาะ en los ámbitos mercantil y tributario.
 • CE30 - ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องใดที่มีผลบังคับใช้ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • CE31 - Capacidad para mejorar la distribución de las instalaciones en una organización.
 • CE32 - Capacidad para diseñar una politica general de gestión de calidad en la empresa, ข้อบังคับเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมของบุคคลที่กระทำการตามกฎหมาย
 • CE33 - Capacidad para diseñar, planificar y elaborar un Plan de empresa o un Proyecto de Consultoría previa investigación del merercado y sus varière escenarios para convergement en la creacio de un สินค้าเกี่ยวกับการบริการและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
 • CE34 - Capacidad para aplicar en el entorno de una empresa los conocimientos, las competencias y las habilidades directivas adquiridas en ela โปรแกรม

Objetivos y Metodología

Objetivos

 • รวมทั้งการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 • การกำหนดราคาและการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย บริษัท ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
 • Utilizar las herramientas de gestión de información de la casa de la casa de españadios de españada de españolหน้าที่ทางกฎหมาย
 • ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ, การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและความยืดหยุ่นในการทำงาน, ความยืดหยุ่นและการใช้งาน.
 • Orientar la carrera profesional y alentar el espiritu emprendedor ใน los negocios.

Metodología

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Para ello incorpora las siguientes técnicas:

 • Método del caso, presentación de proyectos y otros modelos prácticos que simação la actividad gerencial y que อนุญาตให้มีความเห็นตรงกันข้ามกับการตัดสินใจ
 • Ejercicios y resolución de problemas.
 • การอภิปราย, การอภิปรายสูงกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน.
 • การรับรองจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ การอภิปราย organizados que permitirán contrastar experiencias con el profesor y el resto เดอcompañeros
 • Lecciones magistrales
 • Actividades interdisciplinares

El trabajo en equipo del ผู้บริหารระดับสูงของเอเอ็มดีบริหารธุรกิจและการบริหาร

Sistema de evaluación

เอลอีสต์เอ็กซ์ตร้าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เอลอีเอฟเอ็กซ์ฟอร์เมอเรชั่นเอ็กซ์เซ็ปอัพเดอลอสแอ็กทีฟอีสเทิร์นซีแลนเซอร์

ไม่ว่าจะเป็นลาซาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาซ

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีการจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทการผลิตและการตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Aquellos alumno que ไม่มี superen un 80% de asistencia al programa o que ไม่มี aprueben el Proyecto ขั้นสุดท้ายในการเขียนโปรแกรมและการติดตั้ง.

Becas

ลา Universidad, como instituciónเดอลา Iglesia Católicaเกียรติยศของเซอร์วิลอัยการ, ofrece becas y ayudas เดอ diversas modalidades ซูซูกิพารา colaborar a los gastos เดอenseñanza y propiciar ลา igualdad เดอ oportunidades และfunciónเดอลาส necesidades individualizadas เดอ cada alumno .

Estas ayudas con financias con con fondos propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas การตั้งค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ลอสแองเจลิสเดอลามหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากลอสแองเจลิส

Salidas Profesionales y Académicas

Perfil de Egreso

El Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาวิชาพื้นฐานทั่วไปของหน่วยงานที่ไม่เป็นทางการและมีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานด้านการศึกษาและการพัฒนาทางวิชาชีพ Organización

Como Márres profesional está orientado a que el alien meno cono yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yu yo yo yu yu yu yu yu yu yu yu yuu yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Asimismo, persigue que el des alleudes desarrolle un ดำเนินการกับการกระทำ, valores y competencias que se reflejen en un trabajo de calidad cualquiera que el el espres en el ejerza su actividad profesional.

Este programa está dirigido a profesionales con experiencia en puestos de responsabilidad que predstitutional de présentes conocimientos en de gestión y desarrollál habilidades directivas más determinantes para unceso eficaz de tomas de decisiones. El alumno del Executive บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกฏหมายเกี่ยวกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความสามารถในการทำทวารหนั ​​u200bu200b ก, การรักษาความปลอดภัยและการรักษา

เอสโตรเซสชั่นส์ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความมุ่งมั่น Se espera además que puedan ขณะที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง

El Executive MBA หลักสูตรและการออกแบบ พรีเมี่ยมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศที่แตกต่างกันในแต่ละภาคธุรกิจ (Bancos, การผลิต, การค้า, บริการ, แกรนด์ cadenas de distribución, consultoras ... )

Salidas Académicas

Asimismo, el Máster Universitario en Dirección Ejecutiva เดอ Empresas faculta el acceso a เดอ programado de doctorado conforme a lo previsto en de Decreto จริง 99/2011, 28 de enero, por el que se กฎระเบียบของ las enseñanzas oficiales de doctorado

Costos y tarifas

นำเข้าโดยอ้อมต่อไปนี้จนถึงวันที่จัดส่งในช่วงปีพ. ศ. 2017-18 ถึง 25.800 € (Convocatorias Octubre semana, fin de semana y febrero)

Modalidad durante la semana:

 • สิ้นสุดวันที่และเวลาทำการ: 2.580,00 €
 • Honorarios: 23.220 € (เทียบเท่า 9 mensualidades de 2.580,00 €)

Modalidad durante el fin de semana:

 • 1ºmatrícula: 1.505,00 euros de matrícula y 9 mensualidades de 1.505,00 euros
 • 2ºmatrícula: 1.075,00 € de matrícula y 4 mensualidades de 2.418,75 euros

Para aquellos estudiantes mexicanos aceptados en este y cuyos estudios se financias by FIDERH, Comillas les concederá una bonificación al 10% del costo รวมถึงการเป็นเจ้าของ

ขอแสดงความนับถือ 10% de deseguento que se aplicará en la última mensualidad

เบ็ดเตล็ด

Comienzo de las clases:

 • 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, en modalidad durante la semana
 • 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, en modalidad fin de semana
หลักสูตรที่สอนใน:
สเปน

ดูอีก 1 หลักสูตรที่เสนอโดย Universidad Pontificia Comillas »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
10 - 14 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Deadline
ขอรายละเอียด
Week-day application: October 1, 2017; Weekend application: October 5, 2017
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
ขอรายละเอียด
Week-day application: October 1, 2017; Weekend application: October 5, 2017

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
ขอรายละเอียด
Week-day application: October 1, 2017; Weekend application: October 5, 2017
End Date
อื่น ๆ