นอกเวลา ธุรกิจยุโรป Programs, Search for the best EMBA programs here! - EMBA

นอกเวลา ธุรกิจยุโรป Programs, Search for the best EMBA programs here! - EMBA

เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจและมีประสบการณ์ที่สำคัญแล้วขั้นตอนต่อไปคือ Executive MBA (EMBA) หลักสูตรจะรวมพื้นฐานเช่น การเงิน, การบัญชีและการตลาด เข้ากับการศึกษาภาวะความเป็นผู้นำเพื่อให้คุณได้รับโอกาสในตำแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง

นอกเวลา EMBA Programs: Search here for ธุรกิจยุโรป programs. Get all school and นอกเวลา EMBA information directely, save time and contact the EMBA admissions here!

อ่านเพิ่มเติม