ปริญญาโทที่มีโครงการวิจัยและรายวิชา

ที่จะได้รับปริญญาโทนักเรียนจะต้องดำเนินการ 42 หน่วย (14 หลักสูตร)​​ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.75 ในระดับ 5 ที่เป็นอย่างนี้เป็นความต้องการของกษัตริย์อับดุลอาซิซอัมหาวิทยาลัยกฎระเบียบของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่ 42 หน่วย (14 หลักสูตร)​​ จะถูกแบ่งออกใน Fol - ลักษณะควายเหล็ก:

&nbsp

A- วิชาบังคับ (10 รายวิชา)

 1. ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 2. ความเป็นผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
 3. กลยุทธ์การจัดการการดำเนินงาน
 4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
 5. ผู้ประกอบการ
 6. การบริหารจัดการและการบัญชีต้นทุน
 7. กลยุทธ์การตลาด
 8. เศรษฐศาสตร์การจัดการ
 9. การเงิน
 10. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

&nbsp

B- วิชาเลือก (3 วิชา)

 1. การจัดการคุณภาพ
 2. การบริหารจัดการโครงการ
 3. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 4. ธุรกิจระหว่างประเทศ
 5. จริยธรรมทางธุรกิจ
 6. ทักษะการเจรจาต่อรอง
 7. ผู้จัดการแตกต่างทางวัฒนธรรม
 8. การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 9. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 10. การตลาดการให้บริการ
 11. การกระจายการบริหารจัดการช่อง
 12. การตลาดระหว่างประเทศ
 13. การวิเคราะห์การลงทุน
 14. สถาบันการเงินอิสลาม
 15. การเงินระหว่างประเทศ
 16. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 17. ระบบจัดการฐานข้อมูล
 18. ระบบการจัดการความรู้

&nbsp

C- โครงการวิจัย (1 หลักสูตร)

 1. โครงการวิจัย

&nbsp

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 1 หลักสูตรที่เสนอโดย King Abdulaziz University, Faculty of Economics & Administration FEA »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ