Keystone logo
Fondazione CUOA หลักสูตรนานาชาติ MBA นอกเวลาโดยความร่วมมือกับ University of Michigan

หลักสูตรนานาชาติ MBA นอกเวลาโดยความร่วมมือกับ University of Michigan

Fondazione CUOA

Fondazione CUOA

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

ภาษา

ภาษาอิตาลี, ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

ผสม

ระยะเวลา

ขอข้อมูล

ก้าว

ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม