Keystone logo
FIA Business School - Profuturo บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตระหว่างประเทศ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ in

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตระหว่างประเทศ

FIA Business School - Profuturo

FIA Business School - Profuturo

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

São Paulo, บราซิล

ภาษา

โปรตุเกส

รูปแบบการเรียน

ผสม, ในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

18 เดือน

ก้าว

ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

บทนำ

นักเรียนในอุดมคติ

หลักสูตร

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

โอกาสในการทำงาน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม