Keystone logo
Zurich Elite Business School MBA 1 ปี (การแปลงทางดิจิทัล, การเงิน, การตลาดดิจิทัล)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปี in

MBA 1 ปี (การแปลงทางดิจิทัล, การเงิน, การตลาดดิจิทัล)

Zurich Elite Business School

Zurich Elite Business School

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Online Switzerland

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล

ระยะเวลา

10 เดือน

ก้าว

ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

CHF 5,500 *

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

* มอบทุนการศึกษาบางส่วน 90%

บทนำ

หลักสูตร

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

โอกาสในการทำงาน

คำรับรองของนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม