Keystone logo

76 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปี โปรแกรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปี
สาขาการศึกษา
    การก่อสร้าง (0)
  • การจัดการศึกษา (22)
  • การดูแลสุขภาพ (0)
  • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ (1)
  • การบริหารศึกษา (1)
  • การบิน (0)การพัฒนาตนเอง (0)การศึกษากฎหมาย (0)
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (1)
  • การศึกษาด้านตลาด (4)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปี โปรแกรม อธิบาย

นักเรียนที่เรียน MBA 1 ปีสามารถมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ได้ตำแหน่งผู้บริหารในโลกธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) โดยทั่วไปจะรวมการเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อพัฒนาตนเอง