Keystone logo

2 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปี โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปี
 • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปี โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์

  มีหลักฐานการเขียนเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่มีมาตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมีย การพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสองกลุ่มที่เรียกว่า physiocrats และ merercantilists กลุ่มเหล่านี้ได้ช่วยพัฒนาระบบทุนนิยมในยุโรปในศตวรรษที่ 16

  นักเรียนที่เรียน MBA 1 ปีสามารถมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ได้ตำแหน่งผู้บริหารในโลกธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) โดยทั่วไปจะรวมการเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อพัฒนาตนเอง